Görüntüleme (gezinme ile): 34 -- Görüntüleme (arama ile): 6 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi : Özel Bir Hastane Örneği

Yazarlar
Belma Keklik

Dergi Adı
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt
Haziran 2012, Cilt 14, Sayı 1, ss. 73-93

Anahtar Kelimeler
Liderlik ; Lider ; Sağlık kuruluşları

Özet
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesi artıkça sağlık kurumlarının da önemi ön plana çıkmıştır. Artan rekabet ortamının şartları düşünüldüğünde diğer işletmeler gibi sağlık kurumlarının da kendisini rakiplerinden üstün tutacak ve piyasa koşullarında ayakta kalmasını sağlayacak güçlü liderlere ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, hastane yöneticilerinin hangi tip liderliği benimsediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Hastane çalışanları, yöneticilerinin ne tür bir liderlik davranışı sergilediği konusunda ankete tabi tutulmuş, veriler SPSS18 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın evrenini Isparta il merkezinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin çalışanları oluşturmaktadır. 220 çalışanı bulunan hastanenin 105 çalışanına ulaşılabilmiş ve anket sağlanabilmiştir. Çalışanlara Türkçe’ye uyarlanmış dört liderlik ölçeğinden sorular sorulmuş aynı zamanda demografik bilgileri de elde edilmiştir. Çalışmada, babacan(paternalist), dönüşümcü, karizmatik ve işlemsel liderlik olmak üzere dört liderlik boyutu ele alınmıştır. Bu boyutların algılanmasında çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, görevleri ve görev sürelerine göre bir değişiklik olup olmadığı test edilmiştir. Buna göre, çalışanların cinsiyetlerine göre liderlik algılamalarında herhangi bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim açısından bakıldığında, ilköğretim mezunlarının işlemsel liderlik algılarının diğer gruplardan farklı olduğu görülmüştür. Karizmatik ve paternalist liderlik algılamalarının çalışanların yaşlarına göre değiştiği belirlenmiştir. Çalışmada, çalışanlar görevleri açısından doktor, sağlık personeli ve idari personel olarak gruplandırılmıştır. Tüm gruplarda, paternalist, karizmatik, dönüşümcü ve işlemsel liderlik algılarının farklı olduğu belirlenmiştir. Çalışanların mesleklerinde geçirdiği süre göz önüne alındığında ise karizmatik liderlik algısında gruplar arasında fark olduğu dikkati çekmektedir.

Başlık (Yabancı Dil)
Determination of Leadership Style Preferred in Health Institutions : Example of a Private Hospital

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Leadership ; leader ; health institutions

Özet (Yabancı Dil)
Since the life quality increased in developed and developing countries, the importance of health institutions appeared. These institutions have the power to influence economic andsocial base. Considering the increased competition in business environment, as the other organizations health institutions need powerful leaders who has the capability to compete with rivals and keep the organization in accordance with the market conditions. Health institutions service is a dimension to show the development level of a country, so it is clear that special care should be given to the managers of these institutions. In this study, it is aimed, to determine which leadership style is adopted in health organizations. In this concept, according to leadership scale, hospital personnel is given questionnaires about their managers to indicate how they behave and show which leadership style and the obtained data analyzed with SPSS 18. Population of the study is personnel of a private hospital in Isparta city. Total number of the personnel is 220 and 105 of them replied the questionnaires. Questions of the survey obtained from four types of leadership questionnaires and also demographic questions added. In the study, paternalist, charismatic, transformational, transactionale leadership styles are analyzed. It is analyzed that, whether perception of these styles change according to personnel gender, age, education, job and job duration. There is no difference in the perception of the personnel about the leadership style according to gender. For the transactionale leadership there is a difference in the primary school graduates. Charismatic and paternalist leadership perception of the personnel changes according to their age. Personnel of the hospital grouped into administrative personnel, health personnel and doctors according to their job. In all of those groups there is difference for four types of leadership style. According to job duration of the personnel there is difference between the groups for charismatic leadership.