Görüntüleme (gezinme ile): 9 -- Görüntüleme (arama ile): 5 -- IP: 44.197.111.121 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Türkiye’de Yaşanan 2008 Ekonomik Krizinin Yoksulluk ve Emeklilik Kararları Üzerine Etkisi

Yazarlar
Hayrettin Kesgingöz

Dergi Adı
Sosyal Güvenlik Dergisi - SGD

Cilt
2016, Cilt 6, Sayı 1, ss. 126-158

Anahtar Kelimeler
Kriz ; yoksulluk ; gelir dağılımı ; emeklilik ; bireysel emeklilik sistemi

Özet
Ülke ekonomisinde yaşanan krizlerin yoksulluk ve emeklilik üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılarak 2008 krizinin yoksulluk ve emeklilik kararları üzerine etkisi incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde en son yaşanan 2008 ekonomik kriziyle, gini katsayısı artmış, asgari ücret, yoksulluk sınırı ve kişi başına düşen GSYH azalmıştır. Kriz gelir dağılımını olumsuz etkilemiş yoksulluğu derinleştirmiştir. Küresel kriz yoksulluğu derinleştirdiği için kişiler emekli olmayı tercih etmektedirler. Krizin etkileri yoksulluktan sonra işgücü istatistiklerine ve finansal piyasalara da yansımıştır. Kriz döneminde kamu emeklilik sistemindeki emekli sayıları artmıştır. Emekli sayısının artmasının nedeni kamuda sosyal güvenlik şemsiyesi altında kendini güvence altına alma düşüncesiyle sağlık hizmetlerine erişim, güvenli gelir, tasarruf etme ve işsiz kalmama düşüncesidir. Artan sağlık harcamaları bu düşünceyi desteklemektedir. Sosyal güvenlik sistemindeki aktif / pasif sigortalı oranındaki azalma aktüeryal dengelerin finansal sürdürülebilirliğini tehdit eder hale getirmiş ve bu süreçte yaşanan dengesizlikleri ortadan kaldırmak için kamu ve özel emeklilik sistemi reformlarla birlikte yeniden yapılandırılmıştır. Aktüeryal dengeleri sağlamak için yapılan reformlar başarılı olmuştur. Türkiye ekonomisinde sık sık yaşanan ekonomik krizler ve her geçen gün ağırlaşan sosyal güvenlik koşulları nedeniyle bireysel emeklilik sistemine olan ilgi daha çok artırmıştır.

Başlık (Yabancı Dil)
The Impact of 2008 Economic Crisis That Occurred in Turkey, on Poverty and Retirement Decisions

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Crisis ; poverty ; income distribution ; retirement ; individual pension system

Özet (Yabancı Dil)
Economic Crisis occurred in country have direct effect on poverty and retirement. In this study the effect of 2008 economic crisis on poverty and retirement is investigated by using descriptive analysis. Because of 2008 final economic crisis, Gini-coefficient increased while minimum wage, poverty level and GDP per-capita decreased. Economic crisis effect distribution of income negatively and deepened poverty. Global crisis deepened poverty and because of that reason most people preferred to be retired. The effects of economic crisis can be seen in labor statistics and financial markets. During economic crisis period, the number of retired people increased in public retirement system. The reason of the increase in number of retired person is the thought of not being jobless, saving, access to health services, being in assurance under social insurance. Increased health expenditures support this assertion. The decrease in the ratio between active / passive insurant people become threatening financial sustainability of actuarial equilibrium and in this process public and private retirement system constructed with reforms to remove disequilibrium. These reforms got success in providing actuarial equilibrium. Because of the economic crisis often occurred in Turkey and social insurance conditions that are getting worse day by day, interest in private retirement system increased.