Görüntüleme (gezinme ile): 18 -- Görüntüleme (arama ile): 4 -- IP: 3.215.16.238 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma : Adana İli Örneği

Yazarlar
Fatma Nur İplik

Dergi Adı
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt
Aralık 2009, Sayı 25, ss. 107-118

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Davranış ; Örgütsel Adalet ; Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ; Süpermarket Çalışanları

Özet
Bu araştırmanın amacı ; çalışanların örgütsel adalete ilişkin algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışının beş boyutunu oluşturan özgecilik, yüksek görev bilinci, sportmenlik, nezaketen bilgilendirme ve örgütsel erdem arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Adana ilinde faaliyet gösteren yerel bir süpermarket zincirindeki çalışanlara, literatürde yer alan örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin ölçekler uygulanmıştır. Üst yönetim aracılığıyla gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda, süpermarket çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının tüm boyutları arasında olumlu bir ilişki bulunmakla birlikte, en yüksek düzeydeki ilişkiler kişilerarası adalet boyutu ile gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, çalışanların örgütsel adalete ilişkin olumlu yöndeki algıları arttıkça, özgecilik, yüksek görev bilinci, sportmenlik, nezaketen bilgilendirme ve örgütsel erdem gibi örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergileme niyetleri de artmaktadır.

Başlık (Yabancı Dil)
A Research on Determining the Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Citizenship Behaviors of the Supermarket Employees : Sample of Adana City

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Organizational Behavior ; Organizational Justice ; Organizational Citizenship Behavior ; Supermarket Employees

Özet (Yabancı Dil)
The purpose of this study is to determine the correlation between the organizational justice perceptions and altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy and civic virtue that are the five dimensions of organizational citizenship behaviors of employees. In the direction of this purpose, organizational justice and organizational citizenship behavior scales that take place in the literature were implemented to the employees of a local supermarket chain in the city of Adana. In the field study that was conducted with the assistance of managers, it is concluded that there is a positive relationship between the organizational justice perceptions and all dimensions of organizational citizenship behaviors of supermarket employees, notwithstanding the highest relationship level exists between interpersonal justice. In this context, increase in organizational justice perception of employees positively, the intention of performing organizational citizenship behaviors such as altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy and civic virtue also increase.